četvrtak 13 jun 2024

"Ako u sestrinstvu ne napredujemo svake godine, svakog mjeseca i svake sedmice vjerujte mi da tada nazadujemo"- Florence Nightingale. Dvanaestog maja 1860.godine se izborila za zvanje medicinskih sestara-tehničara i od tada se Sestrinstvo smatra profesijom.

Komora zdravstvenih tehničara Tuzlanskog kantona osnovana je 12.Maja 2000 godine. Komora je samostalno i neovisno strukovno udruženje zdravstvenih tehničara na području Tuzlanskog kantona.

Djeletnost Komore je:

 1. Vodi registar svojih članova,
 2. Prati i nadzire provođenje pravila-kodeksa medicinske etike i deontologije i preduzima odgovarajuće mjere u slučaju njihovog kršenja,
 3. Daje mišljenje kantonalnom ministru zdravstva o opravdanosti izdavanja, produženja ili oduzimanja odobrenja za obavljanje poslova privatne prakse,
 4. Daje mišljenje kantonalnom ministru zdravstva o početku i prestanku rada zdravstvenih ustanova s obzirom na utvrđenu mrežu zdravstvene djelatnosti,
 5. Vodi računa o stručnim i ekonomskim interesima svojih članova,
 6. Daje mišljenje za rad zdravstvenih tehničara izvan punog radnog vremena u zdravstvenoj ustanovi, kod zdravstvenih radnika koji obavljaju privatnu praksu, u vlastitom prostoru i na vlastitoj medicinsko-tehničkoj opremi i zdravstvenim tehničarima privatne prakse za rad u zdravstvenim ustanovama,
 7. Daje mišljenje na cijenu zdravstvenih usluga za privatnu praksu koja ne ostvaruje prihode putem Kantonalnog zavoda osiguranja,
 8. Propisuje uvjete stručnog usavršavanja za proširenje djelatnosti privatne prakse,
 9. Zastupa interese svojih članova kod sklapanja ugovora sa Federalnim zavodima osiguranja i reosiguranja, odnosno Kantonalnim zavodima osiguranja i drugim osiguravajućim zavodima,
 10. Pruža zasštitu građanima u ostvarenju prava i obaveza na kvalitet, sadržaj i vrstu zdravstvenih usluga koja im se pruža,
 11. Po službenoj dužnosti izdaje, obnavlja i oduzima odobrenja za samostalan rad svojih članova,
 12. Sudjeluje pri utvrđivanju standarda i normativa zdravstvenih usluga,
 13. Daje stručna mišljenja kod pripreme propisa od uticaja na razvoj zdravstvene struke,
 14. Organizira u saradnji sa medicinskim i stomatološkim fakultetom, višim i visokim medicinskim školama, te stručnim medicinskim društvima, dodatno usavršavanje za proširenje djelatnosti unutar struke, s obzirom na nove djelatnostičko-terapijske metode,
 15. Propisuje način oglašavanja i način isticanja naziva privatne prakse,
 16. Sarađuje sa zdravstvenom inspekcijom,
 17. Obavlja i druge poslove određene Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Svrha i ciljevi Komore su:

 • Očuvanje i zaštita interesa profesije zdravstvenih tehničara,
 • Zadovoljenje stručnih i ličnih potreba zdravstvenih tehničara,
 • Osiguranje uvjeta za organiziran nastup zdravstvenih tehničara prema državnim organima,zdravstvenim ustanovama, proizvođačima i dobavljačima medicinske opreme i
 • Zaštita zdravlja građana.

Sestrinstvo je jedna od najcjenjenijih i najplemenitijih profesija. Medicinske sestre-tehničari rade na području unapređenja zdravlja, sprečavanja bolesti, liječenja i rehabilitacije. Njihovi su pacijenti djeca, odrasli i starci. Stalni napredak medicinske nauke uslovljava i stalnu edukaciju medicinskih sestara-tehničara.

Prva školovana medicinska sestra u Tuzlu je došla 1906. godine. Bila je to Eva Veber, instrumentarka iz Beča. Prva Medicinska škola u BiH otvorena je u Sarajevu u periodu između dva rata, a 1947. godine i Medicinska škola u Tuzli.