srijeda 17 jul 2024

LICENCA

 

Licenca je javna isprava kojom se dokazuje stručna osposobljenost zdravstvenog radnika za samostalan rad prilikom neposrednog obavljanja poslova iz djelokruga rada zdravstvenog radnika.

Zdravstveni radnik dužan je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 Za pristup Komori zdravstvenih tehničara Tuzlanskog kantona potrebno je ispuniti PRISTUPNICU I SAGLASNOST.

1) Ovjerenu fotokopiju diplome visoke, više ili srednje stručne spreme zdravstvenog usmjerenja, odnosno rješenje o nostrifikaciji diplome visoke, više ili srednje stručne spreme zdravstvenog usmjerenja, stečene u inostranstvu izdatu od nadležnog organa saglasno propisima o visokom obrazovanju;

 2) Ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu, a u slučaju da je stručni ispit položen izvan BiH dokaz o priznatom stručnom ispitu od strane Federalnog ministarstva zdravstva saglasno Zakonu i propisima donijetim na osnovu Zakona;

 3) Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

4) Ovjerenu Izjavu o poštivanju etičkih i deontoloških načela struke (IZJAVA)

5) Kopija Lične karte

6) Dokaz o uplati upisnine iznosu od 10,00 KM na žiro račun: 1321000311370396

(Primalac: Komora zdravstvenih tehničara TK; Svrha doznake: Licenca)

Licenca se izdaje na period od 6. godina.

 

Zahtjev za obnavljanje licence podnosi se Komori najkasnije 30 dana prije isteka roka do kojeg važi. ZAHTJEV

POSTUPAK OBNAVLJANJA LICENCE

  • Zdravstveni radnik dužan je komori podnijeti zahtjev za obnavljanje licence, u roku od 30 dana prije isteka roka na koji je važeća licenca izdata.

  • Uz zahtjev podnosi se dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost kriterija stručnog usavršavanja u postupku kontinuirane edukacije

  • Uz redovno plaćanje članarine, potrebno je izvršiti uplatu u iznosu od 5,00 KM za reizdavanje na žiro račun 1321000311370396.

  • Obavezno dostaviti kopiju važeće Lične karte i Uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)